To, kolik peněz dostanete z případné pojistné události, si obvykle můžete udělat představu sami výpočtem z pojistky nebo po nahlédnutí do pojistných tabulek a vyhledání příslušné diagnózy.

To, kdy tyto peníze dostanete, je na hlubší studium pojistných podmínek. Nebo věnujete několik minut přečtením tohoto článku.

Teď se pojďme podívat, kdy peníze pojišťovna vyplácí.

V podstatě se dá říci, že z časového hlediska plnění po úrazu existují dva druhy peněz. Krátké a dlouhé peníze. Toto není oficiální pojmenování, ale vystihuje nejlépe dobu, za kterou dostanu peníze z pojistky.

Pro zjednodušení se zde budu zabývat pouze pojistnou událostí úrazem, ačkoliv invalidita, smrt, či nemocnice může být plněna i z onemocnění. Také budu uvádět příklady z Kooperativy. Je možné, že ostatní pojišťovny mají odlišné výklady.

Krátké peníze

Tyto peníze dostane klient v krátké době po nahlášení události. V podstatě, ve chvíli, kdy předá pojišťovně potřebné podklady, se rozeběhne soukolí v pojišťovně a do cca 14ti dní může pojištěný očekávat peníze na účtě.

  • Pojištění rizik smrti – peníze se připravují od chvíle, kdy je pojišťovně nahlášeno úmrtí pojištěného.
  • Tělesné poškození úrazem (TPÚ)- když si pojištěný zlomí např. ruku, hned po ošetření na ambulanci může vyplnit hlášení úrazu a spolu s ambulantní zprávou, kde je diagnóza, ho odevzdat pojišťovně.
  • Denní odškodné (DO) – denní odškodné je ekvivalent pro TPÚ. Buď můžete mít DO nebo TPÚ. Hlavním rozdílem je to, že v případě DO musíte čekat na úplné doléčení. V případě těžkého úrazu je léčení a čekání na možnost hlášení, a tím i inkasa peněz, daleko delší. Zde je možnost jednou požádat o zálohu. Denní odškodné se vyplácí po dobu maximálně jeden rok.
  • Pobyt v nemocnici – proplácení pobytu v nemocnici je možné až po jeho ukončení. Pokud je pobyt v nemocnici delší než tři měsíce, může pojištěný požádat o zálohu. Stejně jako u DO je možné nárokovat pobyt v nemocnici po dobu max. jednoho roku.

Dlouhé peníze

Takto bych nazval peníze, které pojištěný uvidí v delším časovém horizontu od úrazu. V tomto případě je jasné, že poškozený musí počítat s tím, že rok až dva bude životní náklady hradit z jiných zdrojů, než z pojistky.

  • Trvalé následky úrazu (TNÚ) – TNÚ se vyplácí na základě lékařské zprávy až po ustálení následků. Doba pro možnost zažádat o peníze je určena na dva roky od úrazu, nebo ihned jak je známé, že se následky úrazu již nemohou zlepšit (výhradně ztráta končetiny, orgánu…).
  • Invalidita – o tom, jestli bude mít člověk invalidní důchod, rozhoduje úřad (pověřený orgán státní správy), to je podstatný rozdíl od TNÚ. 50% plnění bude vyplaceno poškozenému při přiznání invalidity a druhých 50% po dvou letech od vzniku invalidity v případě, že se invalidita nezměnila nebo zhoršila. Invaliditu podle zákonů ČR nelze získat dříve než po roce léčení. Jestliže invalidita je z důvodu ztráty části končetiny nebo úplné ztráty sluchu nebo zraku, je vyplaceno 100% pojistné částky.

Shrnutí

Doufám, že tento článek vám pomůže ujasnit, co od pojistky požadujete a zda ji vůbec potřebujete. Zda vaše příjmy závisí přímo na vaší činnosti, nebo máte aspoň omezené příjmy v době léčení úrazu nebo nemoci. Živnostník, který pracuje rukama sám na sebe, má jiné potřeby než zaměstnanec, který má placenou nemocenskou.

Je na každém, aby se zamyslel, jestli mu v případě průšvihu bude stačit podpora od státu, vlastní naspořené prostředky nebo finance z blízkého okolí. Rád vám pomohu s ujasněním priorit.

Leave a Reply

/** * */